top of page

PRIVACY

Natuurlijk Ibiza hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom lichten wij graag toe hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Natuurlijk Ibiza houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy statement;

  • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 

Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en/of geven de volgende gegevens door aan onze leveranciers:

  • NAW gegevens: wij gebruiken deze gegevens voor administratieve doeleinden en geven deze gegevens alleen aan onze leveranciers door indien dit gerelateerd is aan de gegeven boekingsopdracht.

  • Telefoonnummers en e-mailadressen: deze gegevens geven wij alleen door indien hier specifieke naar gevraagd wordt door een leverancier en dit gebruikt wordt om bijvoorbeeld contact met u te leggen tijdens uw reis.

  • Geboortedata: deze gegevens worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de reis.

  • Paspoortgegevens: deze gegevens worden alleen aan villaverhuurbedrijven doorgegeven die deze gegevens verplicht stellen voor het opstellen van het contract. Wij vernietigen deze gegevens zodra deze verwerkt zijn en bewaren deze gegevens niet.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen delen indien relevant met onze partners op Ibiza en Formentera voor het verlenen van de gewenste service. Het is ons intentie om met al onze partners overeenkomsten te sluiten die de privacy van uw gegevens waarborgen, maar het kan voorkomen dat andere regelgeving en wetten van toepassing zijn. Hiervoor is Natuurlijk Ibiza niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk gevraagd door een formele instantie zoals de Spaanse of Nederlandse belastingdienst of de politie.

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens
Natuurlijk Ibiza
info@natuurlijkibiza.nl

bottom of page