Van Es Cubells naar het geheime baaitje Cala Llentrisca

Laten we beginnen met zeggen dat dit best een spannende hike is. Voor mensen met hoogtevrees is dit niet de ideale route, vooral het laatste smalle pad over de rotswand met een flinke diepte kan knikkende knieën veroorzaken. In alle eerlijkheid, dat deed het ook bij ons. Door heel rustig en voorzichtig te lopen met de kinderen ging het, maar wij raden aan om het niet met hele jonge kinderen te doen. Maar als je eenmaal aankomt, word je beloont met een prachtig baaitje!

De route die wij uitwerken is een verkorte route van een volledige ronde die je kunt lopen. Die route duurt ongeveer 3-3,5 uur, dus daarom hebben wij gekozen voor een verkorte versie. Het moet wel leuk blijven met de kinderen natuurlijk. De route kun je ook iets verlengen als je wilt.

Wij parkeerde onze auto op de parking van restaurant Ses Boques. In de wintermaanden gesloten, maar in de zomermaanden gelijk de perfecte plek om na de hike een hapje te gaan eten. Als je geparkeerd hebt loop je richting de slagboom van de urbanisatie Es Cubells. Hier kom je per auto niet doorheen tenzij je kunt aantonen dat je er moet zijn, dus dit is het uiterste punt waarop je kunt parkeren. Te voet kun je gewoon doorlopen.

De route vanaf hier is op het voetgangers pad en asfalt. De uitzichten zijn fenomenaal. Zo blauw zie je het water maar op een paar plekken van het eiland. Je krijgt gelijk zin om een duik te nemen. Je volgt de route die op en neer gaat. Zodra de asfaltweg stijl omlaaggaat in een scherpe bocht naar links loop je om het huis heen met de witte muur en blijf je de weg volgen naar rechts. Je ziet dat hier aangegeven wordt dat het een doodlopende weg betreft.

Op een gegeven moment zie je aan je linkerhand een laatste huis, wat in onze ogen meer in Griekse stijl gebouwd is dan typisch Spaans met de blauwwitte bouwstijl, en daar kun je een onverhard pad opgaan. Zet je schrap, want vanaf hier wordt het spannend. Handen van de kids stevig vast, goed letten op het pad en zo dicht mogelijk tegen de rechterkant van de rotsen aanlopen. Dit pad is ongeveer 10 minuten in ons rustige tempo en dan na een laatste bocht naar rechts kom je uit op Cala Llentrisca. Een heel mooi baaitje met kiezelstenen en vissershuisjes waar het vrijwel altijd rustig is.

Ga hier lekker picknicken, zwemmen of uitrusten voor de terugweg, want dan ga je veelal stijl omhoog. Dat hakte er bij ons best een beetje in aangezien Quin in mama’s armen in slaap viel en we hem dus de hele weg omhoog gedragen hebben en Fay het vervolgens ook wel welletjes vond het laatste deel, dus op papa’s rug verder ging.

Wil je de route graag verlengen? Dat kan door in plaats van bij Ses Boques te parkeren je auto bovenaan in Es Cubells schuin tegenover de kerk te parkeren. De route naar beneden kun je vinden door voor de kerk langs de lopen en aan de linkerkant het smalle wandelpad naar beneden te pakken.

Een andere optie is om vanaf Cala Llentrisca achter de baai omhoog te lopen en naar een uitkijkpunt van Es Vedra te wandelen. Dat doe je door bovenaan links aan te houden. Daar zie je Es Vedra vanaf een ander perspectief dan normaal. Echt schitterend om te zien. Als je echt nog barst van de energie kun je vanaf hier langs de wijngaard terug naar Es Cubells wandelen. Dan is de gehele hike ongeveer 3,5 uur in volwassen wandeltempo. Met kinderen kun je hier sowieso een uur bij optellen, dus dat vonden wij iets te gortig voor de zondag.

Fast Facts:

 • Beginpunt van onze wandeling – parking van Ses Boques (tevens heerlijke restaurant voor lunch of diner na de wandeling)
 • Bestemming van onze wandeling – Cala Llentrisca
 • Afstand – 5,5 km heen en terug
 • Level – medium. Naar beneden is makkelijk, omhoog is wat zwaarder. We raden aan dit niet midden op de dag te doen in de zomer, maar vroeg of einde van de dag. Uiteraard nog wel met daglicht, maar iets minder hitte.
 • Duur – 2 uur heen en terug zonder pauze
 • Schaduw – Weinig, het pad is open dus je loopt bijna alleen maar in de zon
 • Extra pinpoints voor verlenging: Begin en eindpunt Es Cubells en uitkijkpunt op Es Vedra

Let’s start by saying that this is quite an exciting hike. This is not the ideal route for people with a fear of heights, especially the last narrow path over the rock wall with a considerable depth can cause trembling knees. In all fairness, it did with us. By walking very calmly and carefully with the children it was possible, but we do not recommend to do it with young children. But once you arrive, you will be rewarded with a beautiful little bay!

The route that we are developing is a shortened route of a full round that you can walk. That route takes several hours, so we have opted for a shortened version. It must be fun with the children of course. You can also extend the route a bit if you want, have a look at the instructions below.

We parked our car in the parking lot of restaurant Ses Boques. Closed in the winter months, but in the summer months the perfect place to have a bite to eat after the hike. When you have parked, walk towards the barrier of the Es Cubells urbanization. You won’t get through this by car unless you can show that you have to be there, so this is the final point where you can park. By foot you can pass without any problem.

The route from here is on asphalt. The views are phenomenal. You can only see the water so blue in a few places on the island. You immediately want to take a dip. You follow the route that goes up and down. As soon as the asphalt road descends steeply in a sharp bend to the left, walk around the house with the white wall and keep following the road to the right. You can see that this is indicated with a dead-end sign.

At a certain point you will see a last house on your left, which in our eyes is built more in Greek style than typically Spanish with the blue and white architectural style, and there you can enter an unpaved path. Brace yourself, because that’s where things get exciting. Hold the kids’ hands firmly, pay close attention to the path and run as close as possible to the right side of the rocks. This path is about 10 minutes at our leisurely pace and then after a final right turn you arrive at Cala Llentrisca. A very beautiful bay with pebbles and fishermen’s houses where it is almost always quiet.

Have a nice picnic, swim or rest here before the way back, because then you go up steeply. That was a little hard on us q as Quin fell asleep in Mommy’s arms and we carried him all the way up and Fay then had enough of the last part, so continued on Dad’s back.

Would you like to extend the route? Instead of parking at Ses Boques, you can park your car at the top of Es Cubells diagonally opposite the church. You can find the route down by walking in front of the church and taking the narrow walking path down on the left.

Another option is to walk up from Cala Llentrisca behind the bay and walk to a viewpoint of Es Vedra. You do this by keeping the top left. There you see Es Vedra from a different perspective than usual. Really beautiful to see. If you are still bursting with energy, you can walk from here along the vineyard back to Es Cubells. Then the entire hike is about 3.5 hours at an adult walking pace. With children you can add an hour to this anyway, so we thought that was a bit too much for Sunday.

Fast Facts:

 • Starting point of our walk – parking van Ses Boques (also a lovely restaurant for lunch or dinner after the walk)
 • Destination of our walk – Cala Llentrisca
 • Distance – 5.5 km round trip
 • Level – medium. Going down is easy, up is a bit heavier. We do not recommend doing this in the middle of the day in the summer, but early or at the end of the day. Of course still with daylight, but a little less heat.
 • Duration – 2 hours round trip without a break
 • Shade – Little, the path is open so you almost only walk in the sun
 • Extra pinpoints for extension: Start and end Es Cubells and viewpoint Es Vedra
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.