Een avontuurlijke hike naar Cala Blanca

Wow dit is echt een hike die je bijblijft. Het spannende pad over de rotsen met uitzicht op de azuurblauwe baai en het waanzinnig mooie licht dat aan het einde van de rotstunnel schijnt blijven je absoluut bij. Een hike waar je enorm voldaan van thuis komt en waar je vast nog vaker aan terug gaat denken. Zeker gezien het jaar 2020 was deze wandeling bijna symbolisch – er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

De wandeling begint in Siesta, aan het einde van de woonwijk. De pin hieronder leidt je naar een pad waar slechts een paar villa’s staan. Wij parkeerden bij het bredere stuk van deze weg in de berm. Zo blokkeerden we de weg niet. De route begint simpel. Blijf op de weg waar je auto geparkeerd staat en je komt steeds dichter bij de zee (aan je linkerhand). Na wat gezigzag daalt het pad ineens een heel stuk steiler naar links. Precies daar zie je een smal onverhard pad rechtdoor lopen de rots op. Dit pad leidt je helemaal langs de kust. Let hier wel goed op waar je je voeten zet, want er zitten voor mensen met hoogtevrees best wat spannende stukjes tussen. Het pad is niet breed, dus als je met kinderen loopt, loop je achter elkaar maar wel aan de hand. Hier wil je niet dat ze uitglijden.

Het spannendste stuk is slechts een paar minuten en dan brengt het pad je iets meer landinwaarts en heb je geen steile rotswand meer naast je. Dat loopt toch iets prettiger. Op de rotsen zijn rode pijlen aangegeven voor de juiste route. Na een aantal minuten zie je een grote steen aan je linkerhand waar touw overheen hangt. Hier ‘abseil’ je een heel klein stukje naar beneden. Dat klinkt heel spannend, maar het touw dient meer als leuning om te voorkomen dat je uitglijdt dan dat het een grote hoogte is. Je hebt het over 2 meter naar beneden. Het is wel prettiger om dit achteruit naar beneden te lopen voor het meeste grip en om het touw te gebruiken. Onze dochter van vier jaar deed het helemaal zelf  maar ons zoontje gaven we aan. Dat ging prima, om aan te geven dat het niet heel stijl is. Vervolgens leidt het pad je naar links langs een met stenen gemaakte schildpad. De schildpad wijst je naar de lange rotstunnel. Let goed op waar je je voeten zet, of gebruik je telefoon of zaklamp om wat extra licht te creëren. Met name in het midden van de tunnel is het behoorlijk donker en daar wil je niet struikelen over een rotsblok. Aan het eind van de tunnel vindt je de prachtige baai can Cala Blanca. De afdaling is even klauteren over wat rotsen, maar je kunt ook lekker picnicken aan het einde van de tunnel tegen de indrukwekkende rotswand aan, zoals wij deden. Zit en geniet van de prachtige natuur om je heen. De terugweg vindt je door de tegenovergestelde richting van de rode pijlen te volgen.

Fast facts:

  • Startpunt van je wandeling – Siesta – zorg ervoor dat je niemand in de weg staat, dus parkeer op een breed wegdeel of in de berm.
  • Bestemming van de wandeling – Tunnel Cala Blanca
  • Afstand – 4 km heen en terug
  • Level – medium, er is relatief weinig hoogteverschil op de route maar door het spannende pad langs de zee, en naar het stukje over de rotsen afdalen naar de baai noemen wij het medium.
  • Schaduw tijdens de route – gedeeltelijk maar ook prachtig om te doen in de winter, zoals wij deden.

Wow this is really a hike that stays with you. The exciting path over the rocks with a view of the azure blue bay and the incredibly beautiful light that shines at the end of the rock tunnel will definitely stay with you. A hike where you come home very satisfied and that you will probably think back to more often. Especially considering the year 2020, this walk was almost symbolic – there is always light at the end of the tunnel.

The walk starts in Siesta, at the end of the residential area. The pin below will lead you to a path where there are only a few villas. We parked at the side of the wider part of this road. That way we didn’t block the road. The route starts simple. Stay on the road where your car is parked and you will get closer to the sea (on your left). After some zigzagging, the path suddenly descends a lot steeper to the left. Right there you will see a narrow unpaved path running straight up the rock. This path will take you all the way along the coast. Pay close attention to where you put your feet, because there are quite a few exciting parts for people with a fear of heights. The path is not wide, so if you are walking with children, you will walk one after the other but by hand. Here you don’t want them to slip.

The most exciting part is only a few minutes and then the path takes you a little more inland and you no longer have a steep rock face next to you. That is a bit smoother. Red arrows are indicated on the rocks for the correct route. After a few minutes you will see a large stone on your left hand with a rope hanging over it. Here you ‘abseil’ a very short distance down. That sounds very exciting, but the rope serves more as a handrail to prevent you from slipping than it is a great height. You are talking about 2 meters down. It is more pleasant to walk this back down for the best grip and to use the rope. Our four-year-old daughter did it all by herself, but we reported our son. That went fine, to indicate that it is not very stylish. Then the path leads you to the left past a stone-made turtle. The turtle points you to the long rock tunnel. Pay close attention to where you put your feet, or use your phone or flashlight to create some extra light. Especially in the middle of the tunnel it is quite dark and you don’t want to trip over a boulder there. At the end of the tunnel you will find the beautiful bay of Cala Blanca. The descent is a bit of scrambling over some rocks, but you can also have a picnic at the end of the tunnel against the impressive rock wall, like we did. Sit and enjoy the beautiful nature around you. You can find the way back by following the opposite direction of the red arrows.

Fast facts:

  • Starting point of your walk – Siesta – park your car somewhere along the camino without blocking the road.
  • Destination of your walk – Tunnel to Cala Blanca
  • Distance – 4 km there and back
  • Level – Medium, there is relatively little difference in height on the route, but because of the exciting path along the sea, and to the part over the rocks descending to the bay we rate it medium.
  • Shadow during route – partly but also wonderful to do in winter, as we did.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.